×

Uchwały antysmogowe dla Wielkopolski przyjęte!

Uchwały antysmogowe dla Wielkopolski przyjęte!

Z całego województwa niebawem będą musiały zniknąć stare piece i paliwa najgorszej jakości. Zjawisko nazywane niską emisją jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym. Główną przyczyną występowania niskiej emisji (w tym pyłów PM 10) są przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w piecach odpadów (pociętych opon, worków foliowych, butelek plastikowych,odpadów drewnianych, jak i samego drewna itp.), a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych oraz niewielka wysokość kominów (do ok. 30 m) stosowanych w mieszkalnictwie jednorodzinnym. Aby poprawić taki stan rzeczy konieczne są zmiany w systemach ogrzewania oraz termomodernizacjach obiektów, które dotyczą też domów jednorodzinnych.

W celu stworzenia możliwości poprawy jakości powietrza na szczeblu wojewódzkim i lokalnym, Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 18 grudnia 2017 r. przyjęli uchwałę Nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, w tym na terenie gminy Nowy Tomyśl, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała antysmogowa to regulacja prawna, która będzie dotyczyć wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe.

Uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:
1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%;
4) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,
d) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Podmioty eksploatujące instalacje zostały zobowiązane do wykazania za pomocą dokumentów spełnianie wymagań określonych w uchwałach. Mogą to być w szczególności: dokumentacja z badań, dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja dla instalatorów i użytkowników.
Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwał określone zostały w Prawie ochrony środowiska, według którego kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa, podlega karze grzywny.

Termin wejścia w życie „uchwały antysmogowej” został ustalony na 1 maja 2018 r., aby w pierwszej kolejności ograniczyć powstawanie nowych źródeł emisji oraz wyeliminować spalanie paliw złej jakości. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Wyznaczony kilkumiesięczny okres przejściowy daje możliwość dostosowania do wymogów uchwały dla podmiotów planujących zakup nowego kotła lub rozpoczynających proces montażu kotła.

Co ze starymi kotłami? Kotły, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 maja 2018 r., niespełniające wymagań emisyjnych, należy wymienić do 1 stycznia 2024 r.
W przypadku kotłów, które rozpoczęły eksploatację przed 1 maja 2018 r., ale jednocześnie spełniają podstawowe wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012, termin wymiany został ustalony do 1 stycznia 2028 r. Kotły 5 klasy mogą być eksploatowane dożywotnio.
Realizacja uchwały antysmogowej ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza w regionie, a tym samym przyczynić się do poprawy naszego zdrowia i większego komfortu życia.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON