×

PRZETARG NA NAJEM LOKALI

PRZETARG NA NAJEM LOKALI

Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Tomyślu,

na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Nowego Tomyśla

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
NA OKRES 3 LAT

PRZEDMIOTEM NAJMU SĄ:

 1. Lokal użytkowy znajdujący się w budynku przy pl. Fryderyka Chopina 21 w Nowym Tomyślu

– powierzchnia: 154,44 m²

– przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe branży gastronomicznej

– wyposażenie lokalu:

instalacja elektryczna – indywidualna umowa na dostawę energii elektrycznej

instalacja wodno – kanalizacyjna – indywidualna umowa na dostawę wody i odbiór ścieków

instalacja gazowa – indywidualna umowa na dostawę gazu

brak instalacji centralnego ogrzewania

Najemca ma możliwość korzystania z tarasu zewnętrznego niezadaszonego, przylegającego do lokalu,
z obowiązkiem utrzymania czystości i porządku na tarasie oraz obowiązkiem zagwarantowania bezpieczeństwa jego użytkownikom niezależnie od warunków pogodowych oraz utrzymania należytego stanu technicznego.

Wadium – 12.050,00 zł

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego wynosi netto 26,00 zł/m2.

Do kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Umowa najmu obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2018 r.

2. Lokal użytkowy znajdujący się w dwóch budynkach przy:

ul. Marszałka Piłsudskiego 1 oraz przy pl. Fryderyka Chopina 15 w Nowym Tomyślu

– powierzchnia: 88,93 m²

– przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe branży dowolnej

– wyposażenie lokalu:

instalacja elektryczna – indywidualna umowa na dostawę energii elektrycznej

instalacja wodno – kanalizacyjna – indywidualna umowa na dostawę wody i odbiór ścieków

instalacja gazowa – indywidualna umowa na dostawę gazu

brak instalacji centralnego ogrzewania

Wadium – 6.940,00 zł

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego wynosi netto 26,00 zł/m2.

Do kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Umowa najmu obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2018 r.

3. Lokal użytkowy znajdujący się w budynku przy pl. Fryderyka Chopina 2 w Nowym Tomyślu

– powierzchnia: 32,10 m²

– przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe branży dowolnej

– wyposażenie lokalu:

instalacja elektryczna – indywidualna umowa na dostawę energii elektrycznej

brak instalacji wodno – kanalizacyjnej

brak instalacji gazowej

brak instalacji centralnego ogrzewania

Wadium – 2.510,00 zł

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego wynosi netto 26,00 zł/m2.

Do kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

Umowa najmu obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia 2018 r.

ZASADY NAJMU

 1. Umowa najmu obowiązywać będzie przez okres 3 lat.

 2. Wysokość czynszu za lata następne będzie waloryzowana jeden raz w roku, zgodnie z wysokością średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, opublikowanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Czynsz będzie waloryzowany od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym zostanie ogłoszony w dzienniku urzędowym ww. wskaźnik.

 3. Miesięczny czynsz najmu płatny jest z góry do dziesiątego dnia miesiąca.

 4. Wszelkie prace remontowe w lokalu wymagają zgody wynajmującego.

 5. Za pisemną zgodą wynajmującego, najemca może przeprowadzić prace adaptacyjne w przedmiotowym lokalu i dokonywać ulepszeń.

 6. Najemca bez zgody wynajmującego nie może oddać przedmiotu najmu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć.

 7. Najemca zobowiązany jest do ponoszenia podatku od nieruchomości za przedmiot najmu.

WARUNKI PRZETARGU

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wymagane wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Wadium w podanej wyżej wysokości należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. przy ul. Komunalnej 2 w Nowym Tomyślu – zwanego dalej Przedsiębiorstwem – najpóźniej w dniu przetargu w godz. 7:00 – 9:30 z zaznaczeniem celu wpłaty: „Przetarg na lokal użytkowy przy …….”, lub najpóźniej w przeddzień przetargu na rachunek organizatora przetargu nr 64 1090 1388 0000 0000 3800 9099.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Komunalnej 2 w Nowym Tomyślu w pokoju nr 11.

Ponadto przed przystąpieniem do przetargu należy okazać komisji przetargowej:

 1. dowód tożsamości;

 2. w odniesieniu do podmiotów gospodarczych – wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego;

 3. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika;

 4. oświadczenie, że stawający do przetargu nie zalega z zapłatą czynszu za inny lokal wynajmowany od Gminy;

 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczących najmu lokalu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

 6. dowód wpłaty wadium – na żądanie komisji.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg, wadium zalicza się na poczet czynszu.

Wadium zwraca się:

 1. uczestnikowi, który nie wygrał przetargu;

 2. osobie, która nie zgłosiła się do przetargu;

 3. uczestnikom przetargu w razie odwołania bądź unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym;

 4. osobie która wygrała przetarg, lecz nie zawarła umowy najmu z przyczyn, za które odpowiada organizator przetargu.

Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia wyboru najemcy lub zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności – na rachunek bankowy lub w kasie Przedsiębiorstwa.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz wynajmującego, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym przez wynajmującego.

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Komunalnej 2 w Nowym Tomyślu w pokoju nr 14, w tym można zapoznać się z treścią umowy najmu na lokal użytkowy, lub pod tel. 61 442 23 91. Przedsiębiorstwo jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicach ogłoszeń w siedzibie:

 • Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33

 • Przedsiębiorstwa przy ul. Komunalnej 2 w Nowym Tomyślu

oraz na stronach

a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu i Przedsiębiorstwa.

Odwołanie przetargu może nastąpić bez podania przyczyny w każdym czasie.

Nowy Tomyśl, dnia 25 maja 2018 r.

Prezes Zarządu

(-) Adam Janelt


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON