×

Otwarty konkurs ofert na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na 2019 rok

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Oferty należy składać do 4 stycznia 2019 roku.

Informacje dotyczące warunków udział w konkursie opisane zostały w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (dokument w załączeniu).

Do oferty należy załączyć:

  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (dotyczy to tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym);
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

  • Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego przez oferenta lub inny dokument potwierdzający posiadanie własnego konta bankowego.
  • Oświadczenie, że wobec oferenta nie toczy się lub toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze lub też inne postępowanie związane z ustaniem istnienia podmiotu, zagrożeniem lub zaistnieniem niewypłacalności oraz nie toczy się lub toczy się postępowanie sądowe lub inne postępowanie zmierzające do zabezpieczenia, ustalenia, zasądzenia lub wyegzekwowania należności pieniężnych lub świadczenia niepieniężnego o wartości mogącej wpłynąć na możliwość prawidłowego i terminowego wywiązania się ze zobowiązań wynikających ze złożonej oferty i podpisanej umowy dotacji.

Wzory oświadczeń można pobrać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. nr 39 a oraz ze strony internetowej www.nowytomysl.pl lub bip.nowytomysl.pl (zakładka: Współpraca z organizacjami pozarządowymi).

Zadania mogą być realizowane od 1 lutego do 31 grudnia 2019 r.

Zarządzenie ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2019

Dokumenty do pobrania: oferta, sprawozdanie, oświadczenia, ramowy wzór umowy, przykładowy opis faktury, oświadczenie o wykonaniu pracy społecznej – dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON