×

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku – w formie wspierania – zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nowy Tomyśl.

Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji znajduje się w załączeniu. Organizacje pozarządowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dotacji zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu – także zaktualizowany harmonogram (wzór w załączeniu) i opis zadania. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie. Wszystkie organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje, przed podpisaniem umowy muszą też dostarczyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, podpisaną za zgodność ksera z oryginałem przez osoby upoważnione.

Przypominamy, że oferenci, którzy otrzymają dofinansowanie obowiązani będą pod rygorem zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi do zamieszczania na koszt oferenta we wszystkich drukach i materiałach reklamowych, informacjach prasowych, reklamach, stronie internetowej oferenta, itp. informacji o tym, że „Projekt jest współfinansowany przez Gminę Nowy Tomyśl”, wraz z podaniem kwoty dofinansowania.

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku

Informacja o przyznanych dotacjach w 2019 roku

Zarządzenie – przyznanie dotacji

Aktualizacja kosztorysu do umowy

Aktualizacja harmonogramu do umowy


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

100 - lecie Odzyskania Niepodległości

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE