×

Wybory ławników

Wybory ławników

WYBORY ŁAWNIKÓW

NA KADENCJĘ 2020–2023

Pozycja ławnika w wymiarze sprawiedliwości jest bardzo ważna. Ławnik pełni funkcję tożsamą z funkcją sędziego zawodowego. Ławnicy uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w rozpoznawaniu spraw przed sądami pierwszej instancji (chyba, że ustawy stanowią inaczej) oraz w rozstrzyganiu spraw na równi z sędziami. W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z wnioskiem przekazanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, działając na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło następujące liczby ławników, jacy mają być wybierani przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu na kadencję 2020 – 2023:

– do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu – 4 ławników, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

– do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. – 2 ławników, w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 52 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

  1. prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  2. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Nowy Tomyśl.

Zgłoszenie kandydata na ławnika odbywa się poprzez złożenie wypełnionej

karty zgłoszenia, do której należy dołączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego uzyskaną przez zgłaszaną osobę, w uzasadnieniu należy powołać przepis art. 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych celem zwolnienia od kosztów z tytułu wydania informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Dokumenty wymienione 1– 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej
z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na w/w liście.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika i listy osób zgłaszających kandydata można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, pokój nr 4 lub 25 lub pobrać ze strony internetowej www.nowytomysl.pl zakładka „Aktualności”.

Miejsce i termin składania zgłoszeń:

Kompletne zgłoszenia, spełniające wymogi formalne, przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, pok. nr 13, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl oraz za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Burmistrz Nowego Tomyśla

    /-/ Włodzimierz Hibner


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON