×

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Uwaga Rodzice!

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych
na rok szkolny 2020/2021

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 3 lutego do 2 marca 2020 r. na stronie internetowej nabor.pcss.pl/nowytomysl

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 3 marca 2020 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego nabor.pcss.pl/nowytomysl.

Rodzic może wybrać maksymalnie 3 placówki. Dokumenty generujemy na stronie nabor.pcss.pl/nowytomysl. Również pod tym adresem rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola, jego dokładną lokalizacją na mapie oraz szczegółowymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Szczegółowe informacje o rekrutacji wraz z oświadczeniami do wniosku zostaną zamieszczone na stronie nabor.pcss.pl/nowytomysl/przedszkole/ przed dniem 3 marca 2020 roku.

 

Zasady przyjęć do  klas  I  w  szkołach podstawowych
na rok szkolny 2020/2021

Zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych prowadzone będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/nowytomyśl/

W dniu 3 lutego 2020 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły

  1. Do klas I przyjmowane są:

    • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
    • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  2. Zgłoszenie, składa się do dyrektora szkoły w terminie od 3 lutego do 2 marca 2020 r.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami, po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół, kandydaci spoza obwodu szkoły mogą wziąć udział  w postępowaniu rekrutacyjnym. Dzieci spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr XIX/225/2020 Rady Miejskiej Nowego Tomyśla z dnia 22 stycznia 2020 r.  w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowy Tomyśl (Dz.Urz. Woj.Wlkp. z 2020 r., poz. 1189).

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku – podania i złożyć go wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu (szkoły I wyboru) w terminie od 3 do 20 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje o rekrutacji wraz z oświadczeniami do wniosku zostaną zamieszczone przed dniem 3 marca 2020 r.

Kiedy wypełniać zgłoszenie do szkoły (dot. kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły) a kiedy wniosek – podanie o przyjęcie do innej szkoły ( poza obwodem) ?

Jeżeli rodzic wypełni zgłoszenie do szkoły obwodowej we wcześniejszym terminie / od 03.02. do 02.03.2020 r./ nie bierze udziału w rekrutacji.

Rodzice, którzy chcą wybrać inną szkołę niż szkoła obwodowa biorą udział w elektronicznej rekrutacji: nabor.pcss.pl/nowytomysl/szkoła podstawowa, która zostanie uruchomiona 03.03.2020 r.

Według harmonogramu (Zarządzenie Nr 224/2020 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 28 stycznia 2020 r.) rekrutacja do klas I szkoły podstawowej – składanie w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wydrukowanych i podpisanych zgłoszeń/wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) rozpocznie się od 3 marca 2020 r. i będzie trwała do 20 marca 2020 r.

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych

Harmonogram rekrutacji


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON