×

Nabór na rachmistrzów terenowych

Nabór na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Nowego Tomyśla – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Nowy Tomyśl. 

 

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020 r.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki: 

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie Gminy Nowy Tomyśl,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

6) posiadanie umiejętności obsługi komputera i GPS, 

7) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych, 

8) pełna sprawność fizyczna, 

9) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność), 

10) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej,

11) posiadanie prawo jazdy kat. B.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020r.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

 

Wymagane dokumenty:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  

imienia i nazwiska,

adresu zamieszkania,

telefonu,

adresu email.

2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

4) Informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych (informacja w załączniku)

 

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu
lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl,
z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

ZAŁĄCZNIKI

OGŁOSZENIE O NABORZE

zal_1_oswiadczenie_o_niekaralnosci-2

zal_2_informacje_dotyczace_przetwarzania_danych_osobowych-2

oswiadczenia_dla_kandydatow_na_rachmistrzow-2


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON