×

Konkurs Grantowy dla rodzin pegeerowskich

Konkurs Grantowy dla rodzin pegeerowskich

W związku z możliwością przystąpienia Gminy Nowy Tomyśl do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów szkół podstawowych bądź uczniów szkół średnich z rodzin byłych pracowników PGR, którzy osiągnęli pełnoletność do składania niezbędnych oświadczeń celem zakwalifikowania się do projektu. W ramach naboru wniosków możliwy będzie zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.

Aby przystąpić do projektu wymagane jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  • dziecko jest uczniem szkoły podstawowej lub uczniem szkoły średniej i zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • uczeń wskazany w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • uczeń, który zostanie wskazany w ww. oświadczeniu nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego  zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy,
  • złoży niezbędne oświadczenia celem weryfikacji i przystąpienia do ww. Konkursu Grantowego.

Celem programu jest wsparcie rodzin pegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Oświadczenia należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl lub przesłać pocztą (decydować będzie data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu), w terminie do 29 października 2021 roku do godz. 15.30.

Oświadczenia złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Po złożeniu oświadczeń Gmina Nowy Tomyśl dokona weryfikacji celem poprawności danych, a następnie złoży wniosek o przyznanie Grantu zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

 

Informacje dodatkowe:

1) złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu,

2) zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji,

3) program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych, sprzęt komputerowy zostanie zakupiony przez Gminę Nowy Tomyśl i przekazany osobom, które złożyły w terminie do gminy oświadczenie (wniosek) oraz spełniają kryteria programu,

4) należy składać komplet dokumentów łącznie z nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzającym dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.

 

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
oraz w tut. urzędzie pod nr telefonu: 61 44 26 623.

 

Niezbędne druki do pobrania:

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego

 

Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

 

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON