×

GRANTY PPGR – ważny komunikat!

GRANTY PPGR – ważny komunikat!

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od Wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach. Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie grantu proszone są o złożenie następujących dokumentów poświadczających:

  1. Stopień pokrewieństwa w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (w tym celu należy złożyć np. kserokopie odpisów aktów stanu cywilnego: aktów urodzenia, aktów zgonu, aktów małżeństwa, itp. oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu).
  2. Fakt zatrudnienia krewnego dziecka w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci, matki/ojca/opiekunów prawnych) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej oraz jego zamieszkiwania w gminie lub miejscowości objętej PPGR (w tym celu należy złożyć np.: kserokopie świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia z KOWR o zatrudnieniu,  legitymacji służbowej, książeczki zdrowia, karty z poradni ogólnej ośrodka zdrowia, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR,  dokumentów pochodzących z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dowodów osobistych potwierdzające zatrudnienie/lub zamieszkanie w PPGR, dyplomów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, legitymacji ubezpieczeniowej, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp., oryginały dokumentów należy przedstawić do wglądu).
  3. Zaświadczenia ze szkoły, w której uczy się dziecko, że uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Zaświadczenia nie muszą przedstawiać rodzice/opiekunowie uczniów gminnych jednostek oświatowych. Uwaga: zaświadczenie należy złożyć wg wzoru- Załącznik nr 2 Zaświadczenie szkoła PPGR Gmina Nowy Tomyśl.
  4. Oświadczenie uzupełniające. Uwaga: oświadczenie należy złożyć wg wzoru – Załącznik nr 3 Oświadczenie uzupełnienie PPGR Gmina Nowy Tomyśl.

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im laptopów, pozyskanych przez Gminę Nowy Tomyśl w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów”) i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Nowy Tomyśl do instytucji weryfikującej.

Uzupełnienia ww. dokumentacji należy składać  w wersji papierowej, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2021 roku do godz.14:00.

Dokumenty należy złożyć z pismem przewodnim umożliwiającym pracownikom urzędu powiązanie ich z właściwym oświadczeniem –  pismo przewodnie należy złożyć wg wzoru – Załącznik nr 1 Pismo przewodnie dla rodzica/opiekuna prawnego lub dla ucznia, który ukończył 18 rok życia.

UWAGA! Niedostarczenie kompletu ww. dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia. Uzupełnienie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach programu.

 

Załączniki do pobrania:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON