×

Program pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Program pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu informuje, że realizuje program pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
Beneficjenci programu:
Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:
    1.    ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
    2.    posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień    niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu:
Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON w ramach:
    1.    Modułu I – w formie świadczenia na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (pomocą finansową w ramach Modułu I programu podlegają koszty poniesione od dnia 24 lutego 2022 rok),
    2.    Modułu II – w formie finansowania albo dofinansowania kosztów poniesionych przez samorządy wojewódzkie, samorządy powiatowe lub samorządy gminne, w związku z uruchomieniem dodatkowego wsparcia dla Beneficjentów programu.

Szczegółowe informację oraz druki wniosków dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 44 26 681.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Районний Центр Допомоги Сім’ям у Новому Томишлі повідомляє, що реалізує програму під назвою «Допомога громадянам України з інвалідністю» фінансується Державним фондом реабілітації осіб з інвалідністю. Метою програми є надання допомоги громадянам України з інвалідністю, які прибули на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями на території України.

Бенефіціари програми:

Бенефіціарами програми є громадяни України з обмеженими можливостями, які відповідають наступним умовам:

1. їхнє перебування на території Республіки Польща вважається законним відповідно до ст. 2 пункт 1 Закону про допомогу громадянам України,

2. мають, у випадку повнолітніх осіб, документ, що підтверджує 1-й або 2-й ступінь інвалідності, виданий за українською системою підтвердження інвалідності, а для неповнолітніх – документ, що підтверджує 1-й або 2-й ступінь інвалідності, виданий за українською системою підтвердження інвалідності, а у разі його відсутності вони подають заяву або заява іде від опікуна про наявність у неповнолітнього інвалідності.

Форми та обсяг допомоги, що надається за програмою:

Фінансова допомога надається за рахунок коштів PFRON у рамках:

1. Модуль I – у вигляді пільги на фінансування Бенефіціарів програми, для цього необхідний особистий внесок у придбання або ремонт медичних виробів, що є в переліку, вказаних в Постанові МОЗ від 29 травня 2017 р. про ст. перелік медичних виробів, що видаються за запитом (фінансова допомога за модулем I програми, за рахунок коштів передбачених з 24 лютого 2022 р.),

2. Модуль ІІ – у вигляді фінансування або співфінансування витрат, понесених воєводськими самоврядуваннями, повятовими самоврядуваннями або гмінними самоврядуваннями, у зв’язку із введенням в дію додаткової підтримки Бенефіціарів Програми.

Запрошуємо подавати заявки осіб з інвалідністю, які є громадянами України, які потребують допомоги відповідно до вищезазначеної програми. Детальну інформацію та форми заяв можна отримати в Районному Центрі Допомоги Сім’ї, вул. Познанська 30, 64-300 Новий Томишль, тел. 61 44 26 681.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON