×

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Tomyśla o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Tomyśla o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Tomyśla o naborze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu w kadencji 2022 – 2025

            W związku z realizacją zapisów uchwały Nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu, ogłaszam nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie gminy Nowy Tomyśl,  do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu w kadencji 2022 – 2025.

I Termin i miejsce zgłaszania kandydatów

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie od 1 do 16 sierpnia 2022 r. poprzez osobiste dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego integralną część ogłoszenia, na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu (Biuro Obsługi Mieszkańca), ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl. W przypadku przesłania formularza zgłoszeniowego pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

II Informacja o zasadach zgłaszania kandydatów

1. Prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu mają organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Nowy Tomyśl.

2. Każda organizacja może zgłosić nie więcej niż jednego kandydata.

3. Zgłoszenie kandydata następuje wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym integralną część ogłoszenia.

4. Organizacja dokonująca zgłoszenia kandydata na członka Rady, do formularza zgłoszeniowego dołącza:

1) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne.

III W terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r. ogłoszona zostanie lista kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu w kadencji 2022-2025.

IV W przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż 8 kandydatów Burmistrz przedłuży nabór kandydatów o 30 dni.

V Głosowanie w wyborach na zgłoszonych przez organizacje kandydatów odbędzie się w dniach
8-9 września 2022 r. (z zastrzeżeniem punktu IV i VI).

VI W przypadku zgłoszenia 8 kandydatów z organizacji wybory nie zostaną przeprowadzone.

VII Dodatkowych informacji udziela inspektor Marzena Kortus, tel. 61 4426612.

Zarządzenie 763/2022

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna)


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON