×

Gmina Nowy Tomyśl po raz trzeci złożyła wniosek o dofinansowanie odwiertu geotermalnego

Gmina Nowy Tomyśl po raz trzeci złożyła wniosek o dofinansowanie odwiertu geotermalnego

W dniu 30 września 2022 roku Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner podpisał  kolejny już – trzeci – wniosek Gminy Nowy Tomyśl o dofinansowanie odwiertu geotermalnego, który za pośrednictwem generatora wniosków został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złożony wniosek opracowany został na podstawie posiadanego projektu robót geologicznych.

 Przypominamy, że w oparciu o posiadany „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo eksploatacyjnego Nowy Tomyśl  GT-1 dla ujęcia wód geotermalnych w Nowym Tomyślu dla celów energetycznych gminy”, opracowany przez Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie pod przewodnictwem dra inż. Jarosława Krawczyka, zatwierdzony decyzją  marszałka Województwo Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 roku nr DSK-I.7130.70.2017,  Gmina Nowy Tomyśl już dwukrotnie składała wniosek o dotacje do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

18 lipca 2017 r. został złożony wniosek pt. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód geotermalnych na terenie miasta Nowy Tomyśl” w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programu priorytetowego „Geologia i górnictwo część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”.

Wniosek przeszedł ocenę formalną pozytywnie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 16.680.030,00 zł

Kwota dofinansowania: 16.680.030,00 zł

We wrześniu 2019 roku otrzymaliśmy odpowiedz, że wniosek Gminy Nowy Tomyśl został odrzucony na skutek negatywnej opinii Ministra Środowiska, który wskazał, że w rejonie projektowanego otworu wykonanych zostało już  59 otworów wiertniczych rozpoznawczych i poszukiwawczych, dlatego rozpoznanie budowy geologicznej można uznać za bardzo dobre. Zakwestionowano projekt robót geologicznych, który (wg oceniających) nie uwzględniał konfliktowości ze złożem gazu ziemnego. Ponadto, jak stwierdzono, występują w nim różne wartości temperatury, wydajności oraz mineralizacji. Od tej opinii Gminie nie przysługiwało odwołanie.

31 lipca 2020 r. powtórnie złożony został wniosek pt. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie Gminy Nowy Tomyśl” w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programu priorytetowego nr 2.10 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Wniosek przeszedł ocenę formalną pozytywnie.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 16.715.700,00 zł

Kwota dofinansowania: 16.715.700,00 zł

W sierpniu 2021 roku otrzymaliśmy odpowiedź, że wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został odrzucony z uwagi na negatywną ocenę według „kryterium jakościowego dopuszczającego”. Opinię negatywną, wydano ze względu na kryteria wykluczające realizację wiercenia. Jak podano, otwór Nowy Tomyśl został zaprojektowany w granicach istniejącego obszaru i terenu górniczego – Paproć. Użytkownikiem górniczym tego terenu jest PGNiG, które nie wyraziło zgody na wykonanie wiercenia w określonej lokalizacji, wskazując na możliwość wystąpienia problemów formalno-prawnych w przyszłości, podczas realizacji tego przedsięwzięcia. Od oceny ministra ds. środowiska w tej kwestii nie było możliwości odwołania się.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON