×

Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych

Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych

Do 30 listopada br. można składać wnioski o dofinansowanie do ogrzewania podmiotów wrażliwych. Jednorazowy zasiłek otrzymają podmioty posiadające wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zadanie w Gminie Nowy Tomyśl realizuje Urząd Miejski w Nowym Tomyślu.

 

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw jednorazowe dodatki przysługują podmiotom wrażliwym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy zasilany pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy oraz kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (na gaz ziemny dodatek nie przysługuje) lub kocioł olejowy.

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje placówkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem podstawowej działalności.  Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (do pobrania w załączniku) należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dofinansowania. Dokumenty o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można także złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP.

Lista podmiotów wrażliwych:
– podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
– noclegownie albo ogrzewalnie,
– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
– podmioty systemu oświaty,
– podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
– podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy,
– kościoły lub inne związki wyznaniowe,
– podmioty prowadzące działalność kulturalną,
– podmioty prowadzące działalność archiwalną,
– ochotnicze straże pożarne,
– placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  osobom w podeszłym wieku,
– rodzinne domy pomocy,
– centra integracji społecznej,
– kluby integracji społecznej,
– warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
– organizacje pozarządowe,
– spółdzielnie socjalne.

W załączeniu wzór wniosku o przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych, instrukcja jak wypełnić wniosek oraz link do arkusza kalkulacyjnego do obliczania dodatku dla podmiotów wrażliwych.

https://www.gov.pl/web/klimat/arkusz-do-obliczania-dodatku-dla-podmiotu-wrazliwego

wniosek dla podmiotów wrażliwych – 24.10.2022

Instruktaż_Jak_wypełnić_wniosek_podmioty_społeczne_strona(1)


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON