×

ZAKOŃCZONO NABÓR DODATKOWY – GRANTY PPGR

ZAKOŃCZONO NABÓR DODATKOWY – GRANTY PPGR

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza dodatkowy nabór w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Nabór uzupełniający możliwy jest ze względu na oszczędności powstałe w wyniku postępowania przetargowego.

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl lub przesłać pocztą (decydować będzie data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu),

w terminie od 6 grudnia 2022 roku do 9 grudnia 2022 roku w godzinach od 7:30 do 15:30.

ZAKRES POMOCY

Nowy, sprzęt komputerowy (laptop) wraz z akcesoriami, otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

UPRAWNIENI

  • dziecko jest uczniem szkoły podstawowej lub uczniem szkoły średniej i zamieszkuje miejscowość lub gminę,
    w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • uczeń wskazany w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • uczeń, który zostanie wskazany w ww. oświadczeniu nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020, 2021 i 2022 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy,
  • uczeń nie brał udziału w pierwszym naborze PPGR (nie otrzymał laptopa).

WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia oraz dokumentów poświadczających:

  1. Stopień pokrewieństwa w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (w tym celu należy złożyć np. kserokopie odpisów aktów stanu cywilnego: aktów urodzenia, aktów zgonu, aktów małżeństwa),
  2. Fakt zatrudnienia krewnego dziecka w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci, matki/ojca/opiekunów prawnych) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej oraz jego zamieszkiwania w gminie lub miejscowości objętej PPGR (w tym celu należy złożyć np.: kserokopie świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia z KOWR o zatrudnieniu, legitymacji służbowej, książeczki zdrowia, karty z poradni ogólnej ośrodka zdrowia, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR,  dokumentów pochodzących z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dowodów osobistych potwierdzających zatrudnienie/lub zamieszkanie w PPGR, dyplomów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, legitymacji ubezpieczeniowej, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp.,
  3. Zaświadczenia ze szkoły, w której uczy się dziecko, że uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020, 2021 i 2022 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Zaświadczenia nie muszą przedstawiać rodzice/opiekunowie uczniów gminnych jednostek oświatowych. Uwaga: zaświadczenie należy złożyć wg wzoru- Załącznik nr 1 Zaświadczenie szkoła PPGR Gmina Nowy Tomyśl.
  4. Oświadczenie uzupełniające. Uwaga: oświadczenie należy złożyć wg wzoru – Załącznik nr 2 Oświadczenie uzupełnienie PPGR Gmina Nowy Tomyśl.

UWAGA!!!

Ze względu na ograniczoną liczbę sprzętu komputerowego decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

Złożenie wniosku niepełnego, zawierającego braki skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia. W ramach naboru dodatkowego nie ma możliwości składania uzupełnień.

Gmina Nowy Tomyśl nie dokonuje sprawdzenia/ weryfikacji wniosków przed ich złożeniem.

 

Niezbędne druki do pobrania:

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2022/2023 którzy ukończyli 18 rok życia)

Załącznik nr 1 Zaświadczenie szkoła PPGR Gmina Nowy Tomyśl

Załącznik nr 2 Oświadczenie uzupełnienie PPGR Gmina Nowy Tomyśl


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON