×

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2024

Szanowni Państwo,

w załączniku poniżej publikujemy harmonogram wywozu odpadów na rok 2024.

Sektor I obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu. Harmonogram od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Harmonogram 2024 DOMBUD sektor I

Harmonogram_Nowy_Tomysl_2024_Sektor_1_KOREKTA_2024_04_23_zapisu_strona_9

Sektor II obsługiwany przez Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. Harmonogram od stycznia do czerwca 2024

Harmonogram Gmina Nowy Tomyśl styczeń-czerwiec 2024

Harmonogram Gmina Nowy Tomyśl lipiec-grudzień 2024

Harmonogram Miasto Nowy Tomyśl styczeń-czerwiec 2024

Harmonogram Miasto Nowy Tomyśl lipiec-grudzień 2024

 

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. 


Zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową dogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomyśl – Wytomyśl

Zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową dogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomyśl – Wytomyśl

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu informuje, że w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie dogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomyśl – Wytomyśl od dnia 22.07.2024 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Droga powiatowa nr 2708P relacji Lwówek – Stary Tomyśl będzie nieprzejezdna na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 376511P w m. Wytomyśl do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2738P w m. Stary Tomyśl.

Objazdy zostaną poprowadzone od Wytomyśla przez Wąsowo do Starego Tomyśla i analogicznie od Starego Tomyśla przez Wąsowo do Wytomyśla.

Termin obowiązywania czasowej organizacji ruchu do końca września br.

Za wszystkie związane z tym utrudnienia przepraszamy.

Schemat objazdu

 


Mikołaj Wolanin z Nowego Tomyśla jednym z 50 najlepszych studentów na świecie!

Mikołaj Wolanin z Nowego Tomyśla jednym z 50 najlepszych studentów na świecie!

Z wielką dumą i radością informujemy, że nowotomyślanin – Mikołaj Wolanin, prezes Fundacji na rzecz Praw Ucznia został uznany za jednego z 50 najlepszych studentów na świecie!

W środę, 17 lipca br. Varkey Foundation ogłosiła listę 50 najlepszych studentów. Fundacja ta wraz z Chegg.org, jest organizatorem nagrody Global Student Prize, nagrody przeznaczonej dla wyjątkowych studentów z całego świata, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami akademickimi, zaangażowaniem w działania na rzecz społeczności oraz innowacyjnymi pomysłami mającymi na celu poprawę edukacji i warunków życia innych ludzi.

Na liście top 50 znalazło się trzech Polaków — wspomniany nowotomyślan Mikołaj Wolanin oraz Marcelina Maciąg z Mazowsza i Martyna Łuszczek z Podkarpacia.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w przyszłych przedsięwzięciach!

link do szczegółów: 

https://www.chegg.org/global-student-prize-top-50-2024?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0DnS72X57a8kXQ05ITJfLHe1r3LLGn0N1DtIxlfzXo9hEpDblNsTIhzgs_aem_4ac9H9-CHqW9BqUQrvjAzg


Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu

Firma NDI ENERGY Sp. z o.o. zawiadamia, że na terenie naszej Gminy w dniu 18 lipca br. (czwartek) rozpoczną się prace budowlane w związku z inwestycją pn.: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu”.

Firma NDI ENERGY Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań by prowadzone prace były wykonywane bezpiecznie oraz w sposób ograniczający uciążliwość dla mieszkańców oraz użytkowników drogi.

Termin rozpoczęcia inwestycji: 18 lipca 2024 r.
Planowany termin zakończenia inwestycji: marzec 2026 r.

 


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – PÓŁNOCNY-ZACHÓD

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – PÓŁNOCNY-ZACHÓD

Nowy Tomyśl, 16 lipca 2024 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NOWEGO TOMYŚLA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – PÓŁNOCNY-ZACHÓD wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – W ZAKRESIE WPROWADZONYCH ZMIAN

Na podstawie art. 8c, art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Nowy Tomyśl – PÓŁNOCNY-ZACHÓD wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – W ZAKRESIE WPROWADZONYCH ZMIAN w dniach od 24 lipca 2024 r. do 14 sierpnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, w godzinach urzędowania.

Przedmiotem ponownego wyłożenia są zmiany wprowadzone do projektu. Zmiany te oznaczone zostały kolorem niebieskim (w uchwale tekst został wyróżniony kolorem niebieskim, a na rysunku planu teren objęty wyłożeniem został oznaczony kreskowaną granicą w kolorze niebieskim).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędą się w dniu 2 sierpnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, o godz. 9.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Formularz składania wniosków, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nowego Tomyśla na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, elektronicznie na adres mailowy: m.gorna@nowytomysl.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2024 r.

 

————————————————————————————————————-

Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu

Zgodnie z art. 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Nowy Tomyśl z siedzibą w Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33;
  2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu można się skontaktować pod nr tel. 61 44 26 650, email: j.kimstacz@nowytomysl.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań  ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
  9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
  10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Trwa przebudowa ul. Krętej w Paproci

Trwa przebudowa ul. Krętej w Paproci

Dnia 10 maja br. podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gruntowych metodą śladową (płyty betonowe) w miejscowości Paproć – Przebudowa ul. Krętej”.

Obecnie trwają prace przy budowie – wykonawcą inwestycji jest firma Qbruk Krzysztof Kubicki z Glinna, a koszt zadania wyniesie 519 475,86 zł.

Powstaną trzy ślady płyt betonowych PDTP, wypełnionych płytą ażurową typu Meba wraz z utwardzeniem skrzyżowania kostką betonową pełną oraz utwardzeniem poboczy kruszywem.


SMAK CHLEBA 2024 – regionalny konkurs kulinarny dla KGW, piekarzy i gospodarstw agroturystycznych z Wielkopolski

SMAK CHLEBA 2024 – regionalny konkurs kulinarny dla KGW, piekarzy i gospodarstw agroturystycznych z Wielkopolski

W czwartek, 15 sierpnia br., podczas imprezy pn. Żniwa w Szreniawie, przeszłość – przyszłości” odbędzie się kolejna edycja regionalnego konkursu kulinarnego „Smak Chleba 2024” organizowanego przez Instytut Skrzynki, samorządową instytucję kultury powiatu poznańskiego. W konkursie mogą uczestniczyć koła gospodyń wiejskich, cukiernie, piekarnie, gospodarstwa agroturystyczne, restauracje i inne obiekty gastronomiczne oraz uczniowie szkół gastronomicznych z Wielkopolski.

Przedmiotem konkursu SMAK CHLEBA 2024 jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych tradycyjnych wypieków w kategoriach: pieczywo żytnie, pieczywo pszenne oraz pieczywo inne i mieszane. Zgłosić można też wypieki wykorzystując przy ich przygotowaniu zapomniany surowiec czy dodatek. Takie zgłoszenia mogą wówczas otrzymać w każdej kategorii nagrodę specjalną „Z przeszłości dla przyszłości”.

Więcej informacji po kliknięciu w komunikat – Komunikat IS z dnia 10 07 2024 Konkurs SMAK CHLEBA 2024_.


Krzysztof Fabiański – pasjonat zbierania autografów w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu. To już jego czwarta kronika!

Krzysztof Fabiański – pasjonat zbierania autografów w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu. To już jego czwarta kronika!

Wtorkowy poranek (9 lipca br.) w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu rozpoczął się od wyjątkowej wizyty – naszym gościem był Krzysztof Fabiański, który od lat aktywnie oddaje się swojej pasji, jaką jest zbieranie autografów. Pan Krzysztof podróżuje po Polsce i spotyka się z przedstawicielami władz, celebrytami, a także innymi ważnymi osobistościami. Każde ze spotkań udokumentowane jest wpisem w kronice oraz w miarę możliwości – pamiątkowym zdjęciem. To już czwarta kronika pana Krzysztofa, a jego zbiór robi ogromne wrażenie!

Do bogatej kolekcji autografów Krzysztofa dołączył dziś podpis Marcina Brambora – Burmistrza Nowego Tomyśla oraz Adrianny Brzostowskiej – zastępczyni burmistrza.

Dziękujemy za wizytę i życzymy dalszej, niesłabnącej motywacji w rozwijaniu swojej wyjątkowej pasji! Zapraszamy ponownie do stolicy chmielu i wikliny!


Nadano zaświadczenia sołtysom kadencji 2024-2029 z terenu gminy Nowy Tomyśl

Nadano zaświadczenia sołtysom kadencji 2024-2029 z terenu gminy Nowy Tomyśl

W poniedziałek (8 lipca br.) w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego, Marcin Brambor    – Burmistrz Nowego Tomyśla wraz z Adrianną Brzostowską – zastępczynią burmistrza wręczyli zaświadczenia sołtysom kadencji 2024-2029 z terenu gminy Nowy Tomyśl.

Była to wspaniała okazja do ponownego pogratulowania sołtysom, a także bliższego poznania tych, dla których będzie to pierwsza kadencja pełnienia tej ważnej funkcji. W trakcie spotkania omówiono aktualne potrzeby sołectw oraz kwestie związane z funduszem sołeckim – na wszelkie pytania i wątpliwości dot. funduszu odpowiedzi gotowa była udzielić Magdalena Szulc z Wydziału Spraw Obywatelskich.  

Na ręce Bożeny Pierzyńskiej – sołtys wsi Szarki – włodarz gminy oprócz zaświadczenia przekazał również dofinansowanie otrzymane w ramach programu pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” na modernizację istniejącej studni oraz budowę siedzisk z miejscem na palenisko we wsi Szarki. Więcej na ten temat opowiedziała sołtysom Marzena Kortus z Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych, jednocześnie zachęcając do wzięcia udziału w naborze do programu.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON