×

Dofinansowanie na budowę świetlicy

21.12.2021

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie w kwocie 380 059,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 leader. Kwota ta zostanie przeznaczona na budowę świetlicy w Chojnikach.

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano łącznie 725.000,00 zł na ten cel. Planowane jest wybudowanie budynku świetl...

czytaj więcej

KOMUNIKAT

20.12.2021

czytaj więcej

Zmiany godzin funkcjonowania PSZOK

16.12.2021

INFORMACJA

dotycząca zmiany godzin funkcjonowania Punktów  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie świątecznym

 

<...

czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w 2022 roku

15.12.2021

Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, w otwartych konkursach ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o d...

czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie kultury w 2022 r.

15.12.2021

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (wydanie publikacji dokumentujących historię Gminy) przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o ...

czytaj więcej

Nowy obowiązek fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS – do 31 stycznia 2022 roku

14.12.2021

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzająca istotne zmiany w regulacji dotyczącej Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wiąże się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

W załączeniu prz...

czytaj więcej

Strategia Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021 – 2030

10.12.2021

Szanowni Państwo,

Uchwałą Nr XLI/504/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 listopada br. wprowadzona została nowa Strategia Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021 - 2030.

Dokument dostępny jest pod linkiem: ht...

czytaj więcej

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Nowotomyskiej Wikliny – tryb pozakonkursowy

30.11.2021

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Nauka wyplatania i dekorowania ozdób świątecznych zrobionych z wikliny i ratanu”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Przy...

czytaj więcej

Straż Miejska w Nowym Tomyślu przeprowadziła kontrolę prawidłowości oznakowania przejść dla pieszych

23.11.2021

W dniu 22. Listopada br., w celu poprawy bezpieczeństwa, Straż Miejska w Nowym Tomyślu wraz z Policją, przeprowadziła przegląd oznakowania wszystkich przejść dla pieszych na terenie miasta. Po zakończeniu kontroli, informacja zostanie przekazana do Wydziału Infrastruktury i Drogowy w Urzędzie Miejskim w celu uzupełnienia brakujących znaków.

 

...

czytaj więcej

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic miasta Nowego Tomyśla

22.11.2021

Szanowni Państwo,

poniżej można zapoznać się ze Sprawozdaniem z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami miasta Nowego Tomyśla oraz sołectw Glinno, Paproć, Przyłęk, Sękowo i Stary Tomyśl w sprawie zmiany granic miasta Nowego Tomyśla.

czytaj więcej


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty