×

Głosowanie w szpitalu

Głosowanie w szpitalu
Sposób załatwienia sprawy:

Wyborcy, który przebywać będą w szpitalu w dniu wyborów na podstawie wykazu osób, sporządzonego i przekazanego do urzędu przez szpital zostają wpisani do spisu wyborców dla obwodu utworzonego w szpitalu, a skreślani ze spisu wyborców miejsca zamieszkiwania.

Należy pamiętać, że wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Wyborca dopisany na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, a także wyborca wpisany do spisu wyborców w obwodzie utworzonym w szpitalu, zakładzie karnym na podstawie wykazu otrzymanego z zakładu (szpitala, zakładu karnego) zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Wyborcy, którzy zostali wpisani do spisu wyborców na swój wniosek w wybranym obwodzie głosowania oraz osoby dopisane do spisu wyborców w zakładzie (szpitalu, zakładzie karnym) – chcący zagłosować w innym obwodzie głosowania uzyskać muszą zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy w której zostali wpisani na własny wniosek lub w której położony jest szpital lub zakład karny.

Zaświadczenie o prawie do głosowania można wybrać do dnia 7 października 2011r.
W spisie wyborców nie umieszcza się osób pozbawionych prawa wybierania.

Wymagane dokumenty:

Spis wyborców w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i w aresztach śledczych, a także oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów sporządza się na podstawie wykazów osób na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie spisu wyborców (wzór formularza w załączeniu, które będą w nich przebywać w dniu wyborów.

Wzór wykazu wyborców przebywających w zakładach opieki zdrowotnej, dopmach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddzialach zewnetrznych tych zakładow i aresztów w których utworzono odwody głosowania – w załaczeniu.

Opłaty:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Sprawę załatwia się po wpłynięciu z zakładu (szpitala) wykazu wyborców przebywających w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów w których utworzono odwody głosowania.

Tryb odwoławczy:

Każdy może wnieść do Burmistrza Nowego Tomyśla reklamację w formie pisemnej lub ustnie do protokołu na nieprawidłowości zaistniałe w spisie wyborców.

Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia.

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tutejszego Urzędu do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu.

Opłata za odwołanie:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor ds. ewidencji ludności – Wioleta Kucz,
– budynek A; I piętro, pok. nr 1; tel.: (61) 44-26-618

Uwagi:

Kierownik jednostki, w której utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania – po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z tut. Urzędu.

Opis procedury wydawania zaświadczeń, tutaj: głosowanie na zaświadczenie o prawie do głosowania.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON