×

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Tomyśla o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Glinno, Paproć, Stary Tomyśl i Sątopy

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Tomyśla o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Glinno, Paproć, Stary Tomyśl i Sątopy

Nowy Tomyśl, dnia 31 października 2023 r. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu uchwały nr LXXV/816/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Glinno, Paproć, Stary Tomyśl i Sątopy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego. Granice obszaru objętego planem uwidoczniono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do 30 listopada 2023 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

            Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl), ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres e-mail: m.gorna@nowytomysl.pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Nowego Tomyśla.

 

                                                                                                                        Burmistrz Nowego Tomyśla

                                                                                                                               Włodzimierz Hibner

 

Załączniki:

Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu

Uchwała_LXXV-816-2023_27.09.2023 – przystąpienie – mpzp Glinno-Paproć-Stary Tomyśl-Sątopy

 

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON