×

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 r.

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2022 roku. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).

Szczegółowe warunki udziału w konkursie ofert określa załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 610/2022 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2022 roku.

Ustalony został termin realizacji zadań od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi warunkami udziału w konkursie, aby w prawidłowy sposób wypełnić, skompletować i złożyć ofertę.

Zarządzenie wraz z załącznikami – do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


Informacja dla sołtysów, rad sołeckich i organizacji pozarządowych obszaru LGD KOLD

Informacja dla sołtysów, rad sołeckich i organizacji pozarządowych obszaru LGD KOLD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD zaprasza sołtysów, rady sołeckie i organizacje pozarządowe działające na wsiach obszaru LGD KOLD do udziału w programie pn. Inteligentne wioski (Smart Villages). W pozyskiwaniu dotacji na różne projekty będą miały pierwszeństwo środowiska wiejskie, posiadające koncepcję rozwoju wsi. Na utworzenie koncepcji będzie można uzyskać dofinansowanie.

Dla podmiotów zainteresowanych udziałem w projekcie przeprowadzone zostaną szkolenia.

Więcej informacji – w załączeniu.


Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że na otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na wydawanie publikacji dokumentujących historię Gminy na 2022 r. (ogłoszony zarządzeniem nr 593/2021 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 14 grudnia 2021 r.) nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym konkurs nie został rozstrzygnięty.


SZCZĘŚLIWY POWRÓT DO OJCZYZNY PRZODKÓW

SZCZĘŚLIWY POWRÓT DO OJCZYZNY PRZODKÓW

Nowy Tomyśl zyskał nowych mieszkańców! Małżeństwo Julia i Albert Druzhinin wraz z trojgiem dzieci pochodzą z małej miejscowości w pobliżu Władywostoku, na terenie dalekiej Syberii. Pradziadkowie pana Alberta (Polacy) zostali zesłani, z powodów politycznych, w ten rejon Rosji po powstaniu styczniowym. Pani Julia również posiada korzenie polskie, część jej rodziny mieszka obecnie na Ukrainie.

Jak wspomina pan Albert, cały czas czuli potrzebę powrotu do ojczyzny przodków. Po uzyskaniu statusu repatrianta wysłali wnioski do ok. 300 gmin. Odzew otrzymali od dwóch, z których ostatecznie wybrali Gminę Nowy Tomyśl. Cała procedura trwała ok. 6 lat.

Jest to trzecia rodzina repatriantów w Nowym Tomyślu. Dwie poprzednie przyjechały z Kazachstanu.

Gmina Nowy Tomyśl, na podstawie porozumienia, z dnia 30 kwietnia 2021 roku z Wojewodą Wielkopolskim, uzyskała prawie 167 tys. zł w ramach programu pn. „Pomoc dla repatriantów”, z wykorzystaniem na zakup i wyposażenie mieszkania dla rodziny. Program ten obejmuje potomków Polaków wysiedlonych na Wschód, którzy czują się związani z Polską, kultywują tradycję przodków i chcą się tutaj osiedlić.


Rewitalizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 1

Rewitalizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 1

Dnia 10 stycznia 2022 roku mieliśmy przyjemność spotkać się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu na uroczystości symbolicznego przekazania społeczności szkolnej zrewitalizowanego boiska.

Nawierzchnia dziedzińca została wykonana z kostki brukowej oraz płyt betonowych o wymiarze 50×50 na łącznej powierzchni 1580 m2. Plac wyposażony jest w barierki ochronne oraz studzienki ściekowe. W przyszłości planowane są również nasadzenia drzew oraz montaż ławek. Łączny koszt modernizacji wyniósł 344 400 zł i został wykonany przez firmę budowlaną Całus sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Borui Nowej. Prace remontowe zakończyły się dnia 20 grudnia 2021r.


Dofinansowanie na budowę świetlicy

Dofinansowanie na budowę świetlicy

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie w kwocie 380 059,00 zł z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 Leader.
Kwota ta zostanie przeznaczona na budowę świetlicy w Chojnikach.
W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano 725 tys. zł na ten cel. Planowane jest
wybudowanie budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej prawie 114 m2
w konstrukcji stalowej szkieletowej, ze ścianami i stropodachem z płyt warstwowych.


Kolejny sukces dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3!

Kolejny sukces dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3!

Dariusz Stachecki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu został uhonorowany przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce poprzez umieszczenie na „Liście 100” w roku 2021. Jest to lista osób, które miały istotny wpływ na wzmacnianie cyfrowych kompetencji obywateli. Przyznając to szczególne wyróżnienie członkowie Kapituły „Listy 100” doceniają zaangażowanie i ponadprzeciętną działalność w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Poza przedstawicielami świata edukacji – szkół, uczelni wyższych oraz ośrodków kształcenia, na powyższej Liście znajdują się także przedstawiciele organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń.

Warto przypomnieć, że dyrektor Dariusz Stachecki w październiku otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2021/2022. 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty