×

GRANTY PPGR – NABÓR DODATKOWY

GRANTY PPGR – NABÓR DODATKOWY

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza dodatkowy nabór w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Nabór uzupełniający możliwy jest ze względu na oszczędności powstałe w wyniku postępowania przetargowego.

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl lub przesłać pocztą (decydować będzie data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu),

w terminie od 6 grudnia 2022 roku do 9 grudnia 2022 roku w godzinach od 7:30 do 15:30.

ZAKRES POMOCY

Nowy, sprzęt komputerowy (laptop) wraz z akcesoriami, otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

UPRAWNIENI

  • dziecko jest uczniem szkoły podstawowej lub uczniem szkoły średniej i zamieszkuje miejscowość lub gminę,
    w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • uczeń wskazany w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • uczeń, który zostanie wskazany w ww. oświadczeniu nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020, 2021 i 2022 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy,
  • uczeń nie brał udziału w pierwszym naborze PPGR (nie otrzymał laptopa).

WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia oraz dokumentów poświadczających:

  1. Stopień pokrewieństwa w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (w tym celu należy złożyć np. kserokopie odpisów aktów stanu cywilnego: aktów urodzenia, aktów zgonu, aktów małżeństwa),
  2. Fakt zatrudnienia krewnego dziecka w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci, matki/ojca/opiekunów prawnych) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej oraz jego zamieszkiwania w gminie lub miejscowości objętej PPGR (w tym celu należy złożyć np.: kserokopie świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia z KOWR o zatrudnieniu, legitymacji służbowej, książeczki zdrowia, karty z poradni ogólnej ośrodka zdrowia, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR,  dokumentów pochodzących z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dowodów osobistych potwierdzających zatrudnienie/lub zamieszkanie w PPGR, dyplomów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, legitymacji ubezpieczeniowej, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp.,
  3. Zaświadczenia ze szkoły, w której uczy się dziecko, że uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020, 2021 i 2022 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Zaświadczenia nie muszą przedstawiać rodzice/opiekunowie uczniów gminnych jednostek oświatowych. Uwaga: zaświadczenie należy złożyć wg wzoru- Załącznik nr 1 Zaświadczenie szkoła PPGR Gmina Nowy Tomyśl.
  4. Oświadczenie uzupełniające. Uwaga: oświadczenie należy złożyć wg wzoru – Załącznik nr 2 Oświadczenie uzupełnienie PPGR Gmina Nowy Tomyśl.

UWAGA!!!

Ze względu na ograniczoną liczbę sprzętu komputerowego decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

Złożenie wniosku niepełnego, zawierającego braki skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia. W ramach naboru dodatkowego nie ma możliwości składania uzupełnień.

Gmina Nowy Tomyśl nie dokonuje sprawdzenia/ weryfikacji wniosków przed ich złożeniem.

 

Niezbędne druki do pobrania:

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2022/2023 którzy ukończyli 18 rok życia)

Załącznik nr 1 Zaświadczenie szkoła PPGR Gmina Nowy Tomyśl

Załącznik nr 2 Oświadczenie uzupełnienie PPGR Gmina Nowy Tomyśl


Harmonogram wywozu odpadów na lata 2022-2023

Harmonogram wywozu odpadów na lata 2022-2023

Szanowni Państwo,

w załączniku poniżej publikujemy harmonogram wywozu odpadów na rok 2022.

 

Sektor I obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu. Harmonogram od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

HARMONOGRAM

Sektor II obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Harmonogram od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

 

HARMONOGRAM – MIASTO

HARMONOGRAM – WIEŚ

 

Sektor II obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Harmonogram od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

HARMONOGRAM – MIASTO

HARMONOGRAM – WIEŚ

 

Poniżej harmonogram wywozu odpadów na rok 2023.

Sektor I obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu. Harmonogram od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

HARMONOGRAM 2023

 

Sektor II obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Harmonogram od stycznia do czerwca 2023 r.

Harmonogram Miasto Nowy Tomyśl styczeń-czerwiec 2023

Harmonogram Gmina Nowy Tomyśl styczeń-czerwiec 2023

 

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. 


II posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

II posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

II posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu odbędzie się 15 grudnia br. o godz. 14.00 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Spotkanie będzie miało formę szkolenia, które poprowadzi trener Centrum PISOP w Lesznie.

Podczas szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

– dobre praktyki Rad Działalności Pożytku Publicznego w Polsce,

– zaplanowanie obszarów działania rady,

– wypracowanie planu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Oferta Stowarzyszenia Dorzecze Szarki – tryb pozakonkursowy

Oferta Stowarzyszenia Dorzecze Szarki – tryb pozakonkursowy

Uznając celowość realizacji zadania pn. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Dorzecze Szarki.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 9 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl.

Oferta Stowarzyszenia Dorzecze Szarki – tryb pozakonkursowy

 

 


Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Glinnie – tryb pozakonkursowy

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Glinnie – tryb pozakonkursowy

Uznając celowość realizacji zadania pn. Warsztaty kreatywne – świąteczne rękodzieło, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Koła Gospodyń Wiejskich w Glinnie.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 9 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl.

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Glinnie – tryb pozakonkursowy

 


Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Starym Tomyślu

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Starym Tomyślu

– 2022 – 2023 –

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Starym Tomyślu” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Źródło: Unia Europejska w ramach działania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 2022 – 2023

Wartość projektu: 465 604,20 zł  

Kwota dofinansowania: 296 263,00 zł

 

Opis projektu:

Gmina Nowy Tomyśl uzyskała dofinansowanie na zadanie pt. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Starym Tomyślu. Główny cel operacjiwzrost jakości życia mieszkańców, aktywizacja lokalnej społeczności oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Starym Tomyślu.

Gmina Nowy Tomyśl w ramach operacji planuje utworzyć nowe obiekty infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Starym Tomyślu (działka nr 379/4 i 132/2). W ramach operacji objętej wnioskiem planuje się zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie konstrukcji i nawierzchni toru rowerowego o nawierzchni asfaltowej wraz ze studniami chłonnymi i zagospodarowaniem terenów przyległych. Ponadto w ramach operacji planuje się zainstalowanie stojaków na rowery (16 stanowisk), urządzenia zabawowego „równoważnia” (1 kpl.), urządzenia zabawowego „pajęczyna” (1 kpl.), urządzenia zabawowego „tor przeszkód” (1 kpl.), tyrolki (1 kpl.), wiat systemowych 3m x 3m (2 szt.), wiaty systemowej 3m x 4m (1 szt.), stołów do szachów z ławkami (3 szt.), stołu do gry w piłkarzyki (1 szt.), urządzenia podwójnego rower + stepper (1 kpl.), urządzenia podwójnego narciarz + biegacz (1 kpl.), urządzenia podwójnego drabinka + wioślarz (1 kpl.) oraz zestawu street workout (1 kpl.).

Realizacja operacji pozytywnie wpłynie na promocję całego obszaru LGD KOLD oraz zwiększy atrakcyjność rekreacyjną gminy Nowy Tomyśl. Realizacja operacji ma charakter niekomercyjny oraz ogólnodostępny.


Stowarzyszenia podnoszą swoje kompetencje

Stowarzyszenia podnoszą swoje kompetencje

22 listopada br. odbyło się szkolenie dla członków nowotomyskich organizacji pozarządowych, zorganizowane przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, we współpracy z Centrum PISOP w Lesznie.

Szkolenie zatytułowane „Od potrzeb do rezultatów – wypełnianie oferty realizacji zadania publicznego” poprowadziła trenerka Centrum PISOP Natalia Szymanowska. Zajęcia miały formę praktycznych warsztatów, przeprowadzone zostały w bardzo ciekawy i przystępny sposób. Zdobyta przez uczestniczki szkolenia wiedza niewątpliwie będzie przydatna przy planowaniu projektów i pisaniu wniosków o uzyskanie dotacji z różnych urzędów i instytucji.

Uczestniczki szkolenia wyrazili gotowość dalszego podnoszenia swoich kompetencji, w związku z tym planowane jest już kolejne szkolenie, którego tematem będzie motywowanie do działania.  


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty