×

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nauki pływania w 2022 r.

10.02.2022

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć nauki pływania dla dzieci, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa...

czytaj więcej

Organizacje zarejestrowane w KRS – nowy obowiązek do 31 stycznia!

19.01.2022

Nowelizacja ustawy o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poskutkowała utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Ten krok nakłada na organizacje pozarządowe nowy obowiązek.

Stowarzyszenia rejestrowe i fundacje wpisane do KRS obowiązane są do zgłoszenia  informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejest...

czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

19.01.2022

 

Zarządzenie Nr  618/2022 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w za...

czytaj więcej

Informacja dla sołtysów, rad sołeckich i organizacji pozarządowych obszaru LGD KOLD

17.01.2022

Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD zaprasza sołtysów, rady sołeckie i organizacje pozarządowe działające na wsiach obszaru LGD KOLD do udziału w programie pn. Inteligentne wioski (Smart Villages). W pozyskiwaniu dotacji na różne projekty będą miały pierwszeństwo środowiska wiejskie, posiadające koncepcję rozwoju wsi. Na utworzenie koncepcji będzie można u...

czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 r.

13.01.2022

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2022 roku. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).<...

czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w 2022 roku

15.12.2021

Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, w otwartych konkursach ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o d...

czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie kultury w 2022 r.

15.12.2021

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (wydanie publikacji dokumentujących historię Gminy) przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o ...

czytaj więcej

Nowy obowiązek fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS – do 31 stycznia 2022 roku

14.12.2021

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzająca istotne zmiany w regulacji dotyczącej Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wiąże się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

W załączeniu prz...

czytaj więcej

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Nowotomyskiej Wikliny – tryb pozakonkursowy

30.11.2021

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Nauka wyplatania i dekorowania ozdób świątecznych zrobionych z wikliny i ratanu”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Przy...

czytaj więcej

Dostępność w zadaniach publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe

19.11.2021

Od 6 września 2021 r. wszystkie realizowane zadania publiczne wyłonione m.in. w drodze otwartych konkursów ofert lub w formie ofert pozakonkursowych w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które są finansowane z udziałem środków publicznych, powinny być realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestnikó...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory