×

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 r.

13.01.2022

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2022 roku. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).<...

czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w 2022 roku

15.12.2021

Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, w otwartych konkursach ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o d...

czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie kultury w 2022 r.

15.12.2021

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (wydanie publikacji dokumentujących historię Gminy) przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o ...

czytaj więcej

Nowy obowiązek fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS – do 31 stycznia 2022 roku

14.12.2021

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzająca istotne zmiany w regulacji dotyczącej Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wiąże się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

W załączeniu prz...

czytaj więcej

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Nowotomyskiej Wikliny – tryb pozakonkursowy

30.11.2021

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Nauka wyplatania i dekorowania ozdób świątecznych zrobionych z wikliny i ratanu”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Przy...

czytaj więcej

Dostępność w zadaniach publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe

19.11.2021

Od 6 września 2021 r. wszystkie realizowane zadania publiczne wyłonione m.in. w drodze otwartych konkursów ofert lub w formie ofert pozakonkursowych w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które są finansowane z udziałem środków publicznych, powinny być realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestnikó...

czytaj więcej

Oferta Stowarzyszenia Kopernik NT – tryb pozakonkursowy

10.11.2021

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Czar PRLu – seniorzy w muzycznej podróży”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Kopernik NT.

czytaj więcej


Oferta Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – tryb pozakonkursowy

27.10.2021

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Przegląd Piosenki Żołnierskiej
i Niepodległościowej”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. ...

czytaj więcej

Oferta Nowotomyskiego Klubu Biegacza Chyży – tryb pozakonkursowy

14.10.2021

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Dwumaraton Olęderski 2021”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Nowotomyskiego Klubu Biegacza Chyży.

Uwagi dotyczące ...

czytaj więcej

Ruszył konkurs Działania Godne Uwagi

30.09.2021

Centrum PISOP serdecznie zaprasza do udziału w konkursie Działania Godne Uwagi, którego celem jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie podmioty ekonomii społecznej oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolski. Zgłoszenia można nadsyłać do 25 października.

Do udziału w DGU zachęcamy wszystkie podmioty ekonomii społec...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON