×

Informacja o możliwości ubiegania się o dotacje w trybie pozakonkursowym

Informacja o możliwości ubiegania się o dotacje w trybie pozakonkursowym

W 2023 r. Gmina Nowy Tomyśl nie planuje ogłaszania otwartych konkursów ofert na zadania w takich obszarach jak: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Turystyka, Ochrona i promocja zdrowia, Polityka społeczna – działania na rzecz seniorów, Oświata i wychowanie.

W związku z tym na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Burmistrz Nowego Tomyśla, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych. Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego.

Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055) w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (wzór w załączeniu).

Procedura:

  1. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, po uznaniu celowości realizacji zadania, zamieszcza ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Każdy, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
  3. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zleca realizację zadania i niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.
  4. Oferta stanowi załącznik do umowy.
  5. Po wykonaniu zadania publicznego organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składają sprawozdanie. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055) w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Zgodnie z ustawą, aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekraczać
    10 000,00 zł (wysokość dotacji jest uzależniona od zabezpieczonych na to zadanie środków w budżecie gminy);
  2. termin realizacji zadania publicznego nie może być dłuższym niż 90 dni;
  3. łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł w danym roku kalendarzowym.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego na realizację „małych grantów” nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Wzór oferty

Instrukcja wypełnienia oferty

Wzór sprawozdania

 

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON