×

Strefa płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania

Płatność za parkowanie komórką

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku uruchomiona zostanie dodatkowa forma opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Nowym Tomyślu. Za postój w Strefie bedzie można zapłacić za pomocą telefonów komórkowych korzystając z aplikacji moBILET. Taki sposób opłaty nie wymaga korzystania z parkometrów. Więcej informacji o aplikacji można znaleźć na stronie internetowej: www.mobilet.pl

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W NOWYM TOMYŚLU

Od dnia 1 maja 2011 roku ustala się na terenie miasta Nowego Tomyśla Strefę Płatnego Parkowania na następujących drogach gminnych:
– Plac Niepodległości w całości,
– Plac Chopina w całości,
– część ulicy Poznańskiej od Placu Chopina do skrzyżowania z ulicą Krótką,
– część ulicy Długiej od Placu Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Śniadeckich,
– część ulicy Marszałka Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Witosa do Placu Chopina,
– ulica Mickiewicza wraz z przyległym parkingiem na działkach nr 895/4 i 896/23,
– część ulicy Tysiąclecia od skrzyżowania ulicy Norwida do Placu Niepodległości z przyległym parkingiem na działkach nr 886/5 i 883/7. ”

Płatnymi, ogólnodostępnymi miejscami postojowymi w Strefie są miejsca na drogach publicznych oznaczone znakami drogowymi D-44, strefa parkowania, D-45 koniec strefy parkowania. Miejsca postojowe w strefach płatnego parkowania nie są strzeżone. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 18:00.Opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta będące dniami ustawowo wolnymi od pracy. Ustala się następującą wysokość opłat jednorazowych za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania:
1. opłata za parkowanie za pierwszą godzinę – 2,00 zł,
2. opłata za parkowanie za drugą godzinę – 2,40 zł,
3. opłata za parkowanie za trzecią godzinę – 2,80 zł,
4. opłata za parkowanie za czwartą godzinę i każdą następną – 2,00 zł.
5. Czas parkowania dla celów pobierania opłaty obliczany jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty według stawek określonych powyżej . Minimalna wniesiona opłata wynosi 0,50 zł.

Wprowadza się opłaty abonamentowe:

1. stawka abonamentu miesięcznego dla właścicieli pojazdów samochodowych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy przy ulicach lub placach objętych Strefą Płatnego Parkowania wynosi – 20,00 zł za każdy pojazd,
2. stawka abonamentu miesięcznego dla przedsiębiorców mających siedzibę w Strefie Płatnego Parkowania dla pojazdów wykorzystywanych do działalności oraz dla pojazdów stanowiących własność zatrudnionych pracowników wynosi 20,-zł za każdy pojazd,
3. stawka abonamentu miesięcznego dla pozostałych właścicieli pojazdów samochodowych wynosi 100,- zł za każdy pojazd..
4. sprzedaż abonamentu przez operatora strefy prowadzona jest w:
• poniedziałki w godz. od 9:15 – 15:30
• wtorek – piątek w godz. od 8:00 – 14:00
Opłatę w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty należnej za odpowiedni abonament i ilości miesięcy ważności abonamentu należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu. Abonament zostanie wystawiony w siedzibie Straży Miejskiej znajdującej się w Urzędzie Miejskim pok. nr 3 po okazaniu dowodu wniesienia odpowiedniej opłaty. W przypadku wykupu abonamentu dla mieszkańców, przedsiębiorców i ich pracowników Straż Miejska będzie weryfikowała zasadność wystawienia abonamentu na podstawie dowodu rejestracyjnego oraz oświadczenia o zatrudnieniu wystawionego przez pracodawcę. Wykup abonamentu nie gwarantuje zapewnienia miejsca parkowania.
Wprowadza się opłaty za korzystanie z miejsc parkowania na zasadzie wyłączności, za jedno miejsce:
1. miesięczna opłata zryczałtowana – 400 zł
2. kwartalna opłata zryczałtowana – 1.100 zł
3. półroczna opłata zryczałtowana – 2.000 zł
Opłaty za korzystanie z miejsc parkowania na zasadzie wyłączności pobierane są w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu.
Opłata jednorazowa za parkowanie, pobierana jest za pomocą urządzeń technicznych – tzw. parkometrów, które rejestrują wysokość wniesionej opłaty, datę i godzinę jej uiszczenia oraz czas parkowania na jaki pozwala wniesiona opłata. Wydany przez to urządzenie bilet zawiera ponadto adres oraz nr telefonu do operatora Strefy, jego NIP oraz inne dane wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Dopuszcza się wniesienie opłaty w systemach informatycznych (elektronicznych systemach płatności) dostępnych na urządzeniach mobilnych obsługiwanych przez podmiot, z którym Gmina Nowy Tomyśl zawarła umowę na świadczenie takiej usługi.
Aktualne dowody potwierdzające uiszczenie opłaty oaz karty abonamentowe należy umieścić w widocznym miejscu umożliwiającym jego odczytanie, wewnątrz pojazdu, za przednią szybą zaparkowanego pojazdu. W przypadku uiszczenia opłaty za parkowanie w systemie teleinformatycznym posiadacz pojazdu korzystający ze Strefy Płatnego Parkowania powinien umieścić wewnątrz zaparkowanego pojazdu, za przednią szybą w miejscu widocznym informację o uiszczeniu opłaty w systemie teleinformatycznym. Informacja może być w formie znaku graficznego ustalonego przez podmiot obsługujący system lub kartki z nazwą tego podmiotu. Znak graficzny podmiotu obsługującego można uzyskać na jego stronie internetowej lub w biurze strefy. Strefa Płatnego Parkowania w Nowym Tomyślu od 1 kwietnia 2016 r. korzysta z usług firmy MOBilet. Niezbędne informacje dotyczące korzystania z opłat w systemie teleinformatycznym dostępne są na stronie internetowej www.mobilet.pl.

Opłat za parkowanie nie ponoszą:

1. kierujący oznakowanymi pojazdami służb komunalnych, ratownictwa i porządkowych w trakcie wykonywania swych obowiązków,
2. kierujący pojazdami przedstawicielstw państw obcych, oznaczonymi symbolami: „CD” lub „CC”.,
3. korzystający z zajęcia pasa drogowego zgodnie z ustawą o drogach publicznych,
4. kierujący rowerami, motorowerami, motocyklami, skuterami i innymi pojazdami jednośladowymi,
5. osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych kierujące pojazdem samochodowym lub osoby kierujące pojazdem, którym przewożone są osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych – wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach postojowych.
Zgodnie z uchwałą nr LVII/492/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie płatnego parkowania w mieście Nowy Tomyśl za parkowanie bez wniesienia opłaty pobiera się opłaty dodatkowe.
• W przypadku uiszczenia opłaty w ciągu 3 dni – 30 zł (do biegu terminu nie wlicza się sobót, niedziel i świąt będącymi dniami ustawowo wolnymi od pracy),
• w innym przypadku – 50 zł.
Do stwierdzenia nie uiszczenia opłaty za parkowanie upoważniona jest Straż Miejska.
Stwierdzenie nie uiszczenia opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad czas określony na bilecie parkingowym, abonamencie lub poprzez system teleinformatyczny udokumentowane zostaje poprzez sporządzenie zawiadomienia. Zawiadomienie zostaje umieszczone za wycieraczką pojazdu.
Kierowca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie do 14 dni od dnia nie uiszczenia opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad czas określony na bilecie parkingowym. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu lub na konto bankowe wskazane w zawiadomieniu. Opłata dodatkowa nie uiszczona w określonym terminie podlega ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Powyższy teks ujednolicono w oparciu o uchwały:

• nr LVII/492/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Nowy Tomyśl,
• nr XIII/112/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/492/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Nowy Tomyśl,
• nr XLVI/445/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/492/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Nowy Tomyśl,
• nr XII/95/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/492/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Nowy Tomyśl,
• nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/492/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Nowy Tomyśl.
• nr XVIIII/156/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/492/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Nowy Tomyśl.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON