Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego

Sposób załatwienia sprawy: 

Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty: 

Brak

Opłaty: 

Brak

Termin załatwienia sprawy: 

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie: 

----------------

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późń. zm. )
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu i utraty ( Dz. U. Z 2009r. Nr 47, poz. 384 z późń. zm. )

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Podinspektor ds. dowodów osobistych - Anna Gaudenzi budynek A, parter, pok. 1 tel. 61 44 26 616

Uwagi: 

Utratę dowodu osobistego naleŜy zgłosić niezwłocznie, osobiście.
Dowód osobisty uniewaŜnia się w dniu zgłoszenia utraty.
W przypadku utraty dowodu osobistego przez osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną utratę zgłasza jeden z rodziców albo opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu.
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania
nowego dowodu osobistego.