×

Udostępnianie danych z ewidencji ludności

Udostępnianie danych z ewidencji ludności
Sposób załatwienia sprawy:

Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.

Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony formularz (druk) wniosku, oraz
 • Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych),
 • Uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych,
 • Dowód dokonania opłaty.
Opłaty:
 • opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby) zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31,- zł
 • opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu: PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu; Konto bankowe: 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953 z zaznaczeniem „opłata za udzielenie informacji o danych osobowych”
 • opłata ta stanowi dochód budżetu państwa
Termin załatwienia sprawy:

Informację o danych osobowych uzyskuje się po złożeniu formularza (druku) wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych osobowych drogą korespondencyjną – w terminie do 7 dni od daty wpływu zapytania.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

——————————

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.11.2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.11.2002 r. w sprawie formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 201, poz. 1702)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Z 2010r. Nr 105, poz 667)
Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor ds. ewidencji ludności – Wioleta Kucz, – budynek A; I piętro, pok. 1; tel. 61 44 26 618.

Uwagi:
 • odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej
 • od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia
 • odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla

Do pobrania:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON